H.POT - HIV multilingual info Japan

Kumusta

Para sa mga dayuhang naninirahan dito sa Japan.
Ang mga kinakailangang impormasyon para sa sex-life ng mga bakla at bisexual tungkol sa HIV/AIDS ay binuo sa wikang Filipino.
Ang HIV Map ay website na magbibigay ng pangkahalatang impormasyon sa HIV.

Ano ba ang HIV?

Ang HIV ay pangalan ng virus na nagdudulot sa sakit na AIDS. Naisasalin ito sa pamamagitan nang pagpasok ng body liquid na seminal fluid at dugo sa mucuous membrane at sugat ng isang tao galing sa taong may impeksyon na ng AIDS. Marami ang mga nahahawa sa pamamagitan nang paggamit ng contaminated needles at pagtatalik na hindi gumagamit ng condom. Hindi ito nakakahawa sa ordinaryong pamumuhay gaya ng paggamit ng parehong plato kapag kumakain o paggamit ng parehong kubeta ng taong may impekyon nito.

Ano ba ang AIDS?

AIDS ay pangalan ng sakit na sanhi ng HIV impeksiyon. Pagkatapos mahawa sa HIV at hindi magpapagamot pagkaraan ng mga ilang taon, ang immune system ay dahan-dahang bababa at madaling magkaroon ng iba-ibang sakit. Kung may karaniwang immune system ang isang tao, malakas ang resistensya para labanan ang sakit, nguni kapag maraming sintomas ng infectious disease ang lalabas sa katawan, ito ay tinatawag na AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). Sa ganitong sitwasyon, mababa na ang immune system, kung hindi magpapagamot at pababayaan, mataas ang posibilidad na mamatay.

Uso ba ang HIV sa Japan?

Sa Japan, simula noong taong 2007, halos may 1,500 katao bawat taon ang nakakatuklas na HIV-infected sila. May mga ulat na karamihan ng impeksyon ay dulot nang pagtatalik ng parehong lalaki. Kahit sa mga dayuhang naninirahan sa Japan, dumarami ang nahahawa sa HIV dahil sa pagtatalik ng parehong lalaki. Maraming mga HIV-infected ang hindi nakakahalatang may sakit na sila, kaya kung hindi magpapa-check up, hindi malalaman na nahawa na nito. Tantiya na mas marami na ang talagang nahawa na.

Paano ba mapipigilan ang HIV?

Para maagapang mahawa ng HIV, ipinapayo ang paggamit ng condom. Kung hindi gagamit ng condom kahit sa anal sex, may posibilidad ding maimpeksyon sa tae. Kahit sa fellatio(oral), may posibilidad na mahawa rin ang bibig. Para sa lubos na kaligtasan, ipinapayo ang paggamit ng condom. Madaling mahawa rin sa HIV ang may mga sex-related diseases na kagaya ng Syphilis, Herpes at Chlamydia. Kailangan din ang regular check-up ng mga sex-related infectious diseases. Lalo na kung may nararamdamang sintomas ng mga ito, kailangang magpatingin sa mga institusyong pangmedikal.

Kapag nalaman na HIV-infected

Simula dalawa hanggang apat na linggo pagkatapos mahawa ng HIV, may mga mararamdamang sintomas na pareho sa flu. Subalit may mga tao rin na walang lumalabas na sintomas. Kung sa mga sintomas lang, mahirap malaman na nahawa sa HIV o hindi. Para matuklasan ito, kailangan ng blood-test. Kapag may alinlangan na nahawa sa pagtatalik, mahirap lumabas ang tamang diagnose kung nagpacheck-up kaagad pagkatapos ng sex. Sa panahon ng pagkahawa pagkatapos ng 2 o 3 buwan kailangan malaman uli ang resulta. At kung nagtatalik ang dalawang lalaki, ipinapayo ang regular HIV check-up.

Saan at paano ang HIV -check-up

Sa mga health centers, pwedeng magpatingin ng walang bayad at anonymous sa HIV check-up. Hindi na kailangang sabihin ang pangalan, address at telephone number. Istrikto ang pagprotekta sa privacy ng pasyente. Subalit kakaunti ang mga health centers na pwedeng makiugnay sa dayuhang wika. Kumonsulta sa mga NPO telephone consultation na available ang pagsalin sa iba-ibang wika at pagdispatch ng interpreters. O kaya, may mga ospital at klinika (kailangan magbayad pangsarili) na pwedeng magpacheck-up.

Kapag positibo ang HIV-infection

Kapag siguradong positibo ang resulta ng HIV-infection, papayuhin na pumunta ang pasyente sa ospital o klinika na espesyalista sa gamutan at pag-alaga sa mga HIV-infected patients. Kung HIV-infected ang naninirahang dayuhan dito sa Japan, wala silang batas na pauwiin o palabasin sa ibang bansa. Sa mga institusyong pangmedikal, pwedeng magpacheck-up maging anuman ang citizenship o kung may visa ka o wala. Subalit limitado ang mga institusyong pangmedikal na pwedeng pumayo ng maayos sa dayuhang wika kaya kumonsulta sa health centers o NPO kung saan magpapatingin. Sa ospital o klinika, pagkatapos ng mabusising check-up ng immune system at iba pa, magpapayo sila kung paano gagawin ang gamutan. Maaaring mag-apply na sa National Health Insurance kung may status of residence na lumampas na ng 3 buwan mapa worker o estudyante. Subalit may exemption kaya magtanong sa working place o school tungol dito. Para mabawasan ang burden ng mga HIV patients sa bayaran ng gamutan , may mga sistema na tutulong sa bayarang pangmedikal. Kumonsulta sa mga social workers ng ospital o NPO.

Gamutan sa HIV/AIDS

Wala pang gamot para sa lubusang paggaling ng HIV, pero mayroong nadiskubreng gamot na pwedeng agapan ang pagdagdag ng HIV virus sa loob ng katawan (anti- HIV drug). Sa patuloy na pag-inom ng anti-HIV drugs, pwedeng mamuhay ng ordinaryo kagaya noong hindi pa nahawa nito Kaya kailangang malaman kaagad kung nahawa na ng HIV at makapunta nang regular sa ospital. Kapag nasimulan na ang gamutan, kailangan ang patuloy na pag-inom ng gamot. Kung sakaling AIDS na ito, may pag-asang umayos ang karamdaman ng katawan ayon sa karapatdapat na gamutan.